Všeobecné obchodní podmínky

pro nákup služeb a produktů „Synergica“

Společnost Synergica:

1. Ing. Vendula Klementová
Místem podnikání: Praha 3, Žižkov, Jeseniova 2860/44
IČO: 02800110
Podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku
a
2. Bc. Anna Pírová
Místem podnikání: Nová Paka, Školní 260
IČO: 01448811
Podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku
a
3. Ing. Magda Jedličková
Místem podnikání: Světlá Hora, Stará Voda 92
IČO: 08362149
Podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku

Preambule:

Výše uvedené podnikatelky se sdružily na základě smlouvy jako „společnost Synergica“ za účelem poskytování produktů – zejména grafického a obsahového návrhu webových stránek a zajištění jejich technické realizace a funkčnosti.

Společnost Synergica je společností bez právní osobnosti.

Shora označené podnikatelky Ing. Vendula Klementová, Bc. Anna Pírová a Ing. Magda Jedličková (jednotlivě označeny také jen jako „podnikatelky“) jsou jako v textu těchto obchodních podmínek pro produkty a služby Synergica označovány společně jako „Poskytovatel“. Poskytovatel se zavazuje informovat své zákazníky předem, kdo a v jakém rozsahu odpovídá za plnění konkrétní objednávky.

I. Účel obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou ustanoveny pro prodej služeb a online produktů Poskytovatele, kterým jsou podnikatelky Ing. Vendula Klementová, Bc. Anna Pírová a Ing. Magda Jedličková, sdružené jako společnost Synergica (společnost bez právní osobnosti).
2. Poskytovatel své služby nabízí prostřednictvím webu www.synergica.cz.
3. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi 4. Poskytovatelem a zákazníkem. Tyto obchodní podmínky jsou pro jejich smluvní vztah závazné.

II. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a zákazníkem

1. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb) mezi Poskytovatelem a zákazníky vzniká potvrzením doručené objednávky, které je Poskytovatelem zasláno zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany jinak. Objednávku na straně Poskytovatele uzavírají všechny shora označené podnikatelky společně a nerozdílně a jsou tak zákazníkovi odpovědné.
2. Zákazník při smluvním vztahu s Poskytovatelem souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
3. Zamýšlí-li zákazník využít služby či produkty Poskytovatele v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s Poskytovatelem bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob; v opačném případě se má za to, že zákazník je v postavení spotřebitele a na vztah s Poskytovatelem se uplatní ujednání z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
4. Webové stránky Poskytovatele (www.synergica.cz) či jeho další prezentace označená jako Synergica obsahuje seznam a popis nabízených služeb a produktů včetně uvedení cen či rozsahu cen služeb a produktů a případně zvláštních podmínek pro jejich využití.
5. Pro realizaci objednávky si zákazník objedná konzultaci s Poskytovatelem a v rámci konzultace se rozhodne pro závazné objednání služeb. Toto závazné objednání služeb následně Poskytovatel potvrdí zákazníkovi formou e-mailové zprávy.
6. Poskytovatel není povinen přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem, a to i bez uvedení důvodu. Poskytovatel rovněž není povinen přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem, přestože již proběhla konzultace mezi zákazníkem a Poskytovatelem.
7. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že služby, prezentované v rámci jeho internetových služeb, nemusí být vždy dostupné.

III. Platební podmínky

1. Zákazník získává přístup k produktům po zaplacení plné stanovené ceny a po realizaci objednaných služeb, ve lhůtě, kterou s ním Poskytovatel sjedná.
2. Daňový doklad – fakturu vystaví jednotlivé podnikatelky za Poskytovatele zákazníkovi po uhrazení celkové ceny a zašlou jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.
3. Poskytovatel může jménem jednotlivých podnikatelek umožnit úhradu některých svých služeb po částech, pokud to v popisu takové služby (či její ceny) uvede.  Poskytovatel si vyhrazuje jménem jednotlivých podnikatelek vázat úhradu ceny po částech na zpřístupnění určité části služby či zhotovení určité části díla, k nimž se část ceny vztahuje, s tím, že nedojde-li ve stanoveném termínu k úhradě další části ceny služby, nebude další část či části služby nadále zákazníkovi zpřístupněny či nebude ve zhotovení díla pokračováno.
4. V případě, umožní-li Poskytovatel jménem jednotlivých podnikatelek úhradu ceny ve splátkách, je zákazník zavázán k úhradě celkové ceny produktů, služeb či díla, a v případě byť jediného prodlení se splátkou se stává splatnou celková sjednaná cena.

IV.Dodací podmínky

1. Poskytovatel nabízí své produkty dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní, s tím, že termín dodání, rozsah poskytovaných služeb a cenu sjedná Poskytovatel se zákazníkem individuálně a tuto dohodu stvrdí vzájemně v e-mailu. Součástí této dohody bude rovněž uvedeno ujednání o autorských právech (licenci), je-li předmětem objednávky autorské dílo.
2. Nestanoví-li smluvní strany jinak, poskytuje Poskytovatel k autorskému dílu nevýhradní, místně a časově neomezenou licenci. Cena za licenci bude na faktuře vyznačena zvlášť.
3. V případě, bude-li nezbytné pro dokončení produktů či poskytnutí služeb Poskytovatele nad rámec sjednaných prací v objednávce provést vícepráce, které nebyly předmětem původní objednávky, učiní smluvní strany novou objednávku, ve které schválí rozsah a cenu víceprací, vč. termínu jejich dodání. Bez takovéto dodatečné, oběma stranami potvrzené objednávky, není Poskytovatel povinen vícepráce zahájit a/nebo dodat a rovněž neodpovídá za funkcionalitu produktů a služeb, je-li pro jejich bezvadné dokončení a předání vícepráce nezbytná. Poskytovatel je oprávněn na vícepráce požadovat úhradu zálohy.
4. Poskytovatel výslovně stanovuje, že v případě zakoupení „balíčku“ služeb a produktů či jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného produktu sestávajícího z konzultací či obdobných služeb, se v případě nevyčerpání všech součástí z důvodů na straně zákazníka uhrazené prostředky za tyto součásti produktu nevrací, cena je stanovená za produkt, nikoliv za jeho (dosud vyčerpané) části. Pro možnost odstoupení ze strany zákazníka se uplatní ust. V.3 a násl. těchto podmínek.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu či produkt za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatele zákazníkem. Odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele je účinné doručením oznámení o odstoupení od smlouvy zákazníkovi.
2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže mu zákazník brání k odvedení profesionální práce dle všech designérských a kodérských standardů, jakož i v případě, že zákazník pro svou objednávku ve skutečnosti nepotřebuje webmastera s potřebnými kvalitami, kterými Poskytovatel disponuje.
3. Poskytovatel výslovně upozorňuje zákazníky, že možnost využití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku se uplatní, jen je-li zákazník spotřebitelem a neuplatní se ve vztazích mezi podnikateli.
4. Vzhledem k tomu, že Poskytovatel bezprostředně po uzavření smlouvy poskytuje zákazníkovi část či celé plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění), není možné ze strany zákazníka, je-li v postavení spotřebitele, od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u produktů a služeb Synergica vyloučeno pro spotřebitele užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých produktů a služeb s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi. Uvedené ujednání se uplatní jen v případě, je-li zákazník spotřebitelem.

VI. Další podmínky

1. Zákazník bere výslovně na vědomí, že v případě, je-li součástí služby osobní či online konzultace, a to vč. konzultace k upřesnění zadání o předmětu plnění (o realizaci objednávky) je možné nejpozději ve lhůtě 48 hodin před touto událostí požádat o změnu termínu ze zvlášť závažných důvodů na straně zákazníka (např. nemoc apod.). Tuto možnost změny termínu lze využít pouze jednou v rámci dodávky daného produktu či služby, jinak termín bez náhrady propadá.
2. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. Toto ujednání se nedotýká těch produktů a služeb, kdy jsou domlouvány hromadné online konzultace pro skupinu zákazníků; v takovém případě je individuální změna termínů konzultací vyloučena.
3. V případě, pokud Poskytovatel pro čerpání některých služeb vytvoří pro své zákazníky uživatelské účty (např. pro přístup k návrhům produktů apod.), je zákazník v takovém případě povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému uživatelskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé.
4. Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytovat objednané služby či produkty pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby či produktu, kdy uvedená doba plyne od zaplacení objednávky Zákazníkem. V případě okolností na straně Poskytovatele, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby, je Poskytovatel oprávněn dobu poskytované služby prodloužit.

VII. Reklamace

1. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba či produkt rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatele e-mailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Poskytovatel potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s objednávkou.
2. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad má zákazník právo požadovat výměnu produktu za jiný, ve stejné hodnotě či s doplatkem navíc, umožňuje-li to charakter produktu, anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady může zákazník požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.
3. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na e-mailovou adresu: my@synergica.cz či písemně na adresu sídla Poskytovatele.
4. Poskytovatel zákazníka výslovně upozorňuje, že v případě, dojde-li k nefunkčnosti a/nebo nedostupnosti webových stránek, které byly předmětem objednávky, či jejich součástí či aplikací z důvodu činnosti či zásahu zákazníka, např. z důvodu manipulace zákazníka se zdrojovými soubory stránek serveru, z činnosti robota, konfliktem či aktualizací pluginů, nahrávání nových pluginů nebo chyby v aktualizaci, nahrávání jiných souborů, které zapříčiní závady na webových stránkách, manipulaci s databází, nastavením parametrů serveru, případně o neoprávněný zásah třetí osoby (hackerský útok, malware apod.), nepovažuje se uvedená nefunkčnost či nedostupnost webu za důvod k reklamaci dle tohoto článku. V případě, bude-li zákazník požadovat opravu webu z těchto uvedených důvodů, budou strany postupovat tak, jako by se jednalo o objednávku požadovaných prací, kdy Poskytovatel je oprávněn stanovit cenu, termín plnění, případně další podmínky vč. požadavku na úhradu zálohy. Poskytovatel dále neodpovídá za výpadky či nedostupnost webových stránek z důvodů na straně poskytovatele hostingu.
5. Zákazník bere na vědomí, že odstranění vad spojené se zjištěním útoků třetích stran – hackerů, mallware a dalších virů nespadá pod kompetence Poskytovatele, ale do kompetence programátora. Poskytovatel však může na žádost zákazníka poskytnout součinnost při řešení závad (např. vyhledání vhodného programátora zaměřujícího se na odstranění mallware apod.).
6. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené zákazníkem, jestliže vlastním přičiněním způsobí nefunkčnost stránky.
7. Nesjednají-li smluvní strany jinak, Poskytovatel neposkytuje běžnou měsíční údržbu webových stránek.
8. Poskytovatel neodpovídá v oblasti textů a copywritingu za následné úpravy textů ze strany zákazníka, gramatickou správnost takovýchto úprav, formátování a logické plynutí textů. V této souvislosti Poskytovatel rovněž neodpovídá za nevhodné použití vypracovaných textů na jiných místech, než pro která byl text vytvořen (např. v sociálních sítích na místo e-mailingu apod.).
9. Poskytovatel neodpovídá v oblasti grafiky za dodatečné úpravy zákazníka v grafických programech, jakož i za nesprávné skladování předaných vytištěných materiálů a podobné nakládání s materiály ze strany zákazníka. V této souvislosti Poskytovatel rovněž neodpovídá za nevhodné použití vypracované grafiky na jiných místech, než pro ně byly grafické materiály vytvořeny.
10. Poskytovatel se zavazuje zahájit úpravu zjištěných vad spadajících do vad, k nimž je možné uplatnit reklamaci dle těchto podmínek, takto:
48 hodin u textových vad
24 hodin u grafických vad
12 hodin v případě vad ve funkčnosti webových stránek
11. Vady, které nespadají do shora uvedených kategorií, budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů od zahájení nápravy.

VIII. Ověřování referencí

Reference ověřujeme na základě e-mailů.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služeb. Poskytovatel neodpovídá za to, že po využití jím poskytované služby získá zákazník finanční či osobní prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky.
2. Poskytovatel je autorem a vykonavatelem autorských práv k jím poskytovaným službám a produktům, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatel je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatele či v rozporu nebo nad rámec udělené licence či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s webovými stránkami, texty, grafikou, logy apod., vč. užití vytvořených textů, loga apod. jako ochranné známky bez předchozího souhlasu Poskytovatele.
3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.
4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.
5. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
6. Bude-li některé ustanovení obchodních podmínek shledáno jako neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 22. 5. 2022, kdy byly zveřejněny na stránkách www.synergica.cz.

Ing. Vendula Klementová
Bc. Anna Pírová
Ing. Magda Jedličková